Kallelse till Årsmöte 2014 Tväråmarks-Åbyns Jaktvårdsförening

Tid:           Tisdagen den 29 april 2014 klockan 18.30

Plats:         Föreningshuset i Tväråmark

 

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän
 3. Godkännande av kallelse och dagordning
 4. Styrelsen och revisorernas berättelse
 5. Fastställande av balansräkning
 6. Beslut om ansvarsfrihet
 7. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorer
 8. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av revisorer och suppleanter
 10. Rapport från jaktskytteklubben
 11. Utseende av valberedning
 12. Aktuellt läge arrendefrågor, rapport
 13. Val av jaktmedlemmar
 14. Jaktkortsfrågor inklusive avgifter
 15. Avskjutningsuppgifter
 16. Viltvårdsgruppen
 17. Rapport om eventuella älgskador
 18. Övriga ärenden – 70 års firande, styrelsens förslag

Beslut/beslutprocess kring frågorna mål för avskjutning, hur når vi målet, hur länge ska vi jaga, vem/vilka har mandat till beslut under pågående jakt, se §4 stadgarna.

 

Tväråmark-Åbyns jaktlag kallar till möte omedelbart efter årsmötet…

Dagordning: Bland annat beslutar vi vilka dagar vi jagar under september.

Välkomna / Styrelsen

Du gillar kanske också...