Årsmöte BiTÅ

IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte

Söndag 2022-06-12 kl 19:00 i föreningshuset

Prel. Dagordning:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning. Disposition av

årets resultat enligt den fastställande balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Budget.

11. Medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Val av revisorer och revisorssuppleant.

14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

15. Övriga ärenden.

Du gillar kanske också...