IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte

Dagordning:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning. Disposition av
  årets resultat enligt den fastställande balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Status byanätet
 16. Övriga ärenden.

Vi bjuder på kaffe!

Du gillar kanske också...