Årsmöte 2019 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Tid: Torsdag 11/4 2019 klockan 19:00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Dagordning:

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av två justeringsmän
  3. Godkännande av kallelse och dagordning
  4. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
  5. Styrelsen och revisorernas berättelse
  6. Fastställande av balansräkning
  7. Beslut om ansvarsfrihet
  8. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorer
  9. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
  10. Val av revisorer och suppleanter
  11. Rapport från älgskötselområdet och jaktskytteklubben
  12. Val av representanter till älgskötselområdet och jaktskytteklubben
  13. Utseende av valberedningen
  14. Aktuellt läge arrendefrågor, rapport
  15. Val av jaktmedlemmar
  16. Jaktkortsfrågor inklusive avgifter
  17. Avskjutningsuppgifter
  18. Viltvårdsgruppen
  19. Rapport om eventuella älgskador
  20. Övriga ärenden

Välkomna! Styrelsen

Tväråmark-Åbyns jaktlag kallar till möte omedelbart efter årsmötet
Dagordning: Bland annat jaktdagar under september.

Du gillar kanske också...