IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte

IT-föreningen BiTÅ kallar till årsmöte

Söndag 2018-06-10 kl. 19:00 i Föreningshuset,

 

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Budget.

11. Medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Val av revisorer och revisorssuppleant.

14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

15. Status byanätet

15. Övriga ärenden

 

Vi bjuder på kaffe.

Styrelsen

Du gillar kanske också...