Årsmöte 2018 med Tväråmark-Åbyns Jaktvårdsförening

Tolvtaggare

Tid: Torsdag 26 april 2018 klockan 19:00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän
 3. Godkännande av kallelse och dagordning
 4. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
 5. Styrelsen och revisorernas berättelse
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorer
 9. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Rapport från älgskötselområdet och jaktskytteklubben
 12. Val av representanter till älgskötselområdet och jaktskytteklubben
 13. Utseende av valberedningen
 14. Aktuellt läge arrendefrågor, rapport
 15. Val av jaktmedlemmar
 16. Jaktkortsfrågor inklusive avgifter
 17. Avskjutningsuppgifter
 18. Viltvårdsgruppen
 19. Rapport om eventuella älgskador
 20. Övriga ärenden

Välkomna! Styrelsen

Tväråmark-Åbyns jaktlag kallar till möte omedelbart efter årsmötet
Dagordning: Bland annat beslutar vi vilka dagar vi jagar under september.

Du gillar kanske också...