Kallelse till Årsmöte 2017 Tväråmarks-Åbyns Jaktvårdsförening

Tid:           Torsdag den 27 april 2017 klockan 19.00

Plats:         Föreningshuset i Tväråmark

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän
 3. Godkännande av kallelse och dagordning
 4. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
 5. Styrelsen och revisorernas berättelse
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorer
 9. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Rapport från älgskötselområdet och jaktskytteklubben
 12. Val av representanter till älgskötselområde och jaktskytteklubb
 13. Utseende av valberedning
 14. Aktuellt läge arrendefrågor, rapport
 15. Val av jaktmedlemmar
 16. Jaktkortsfrågor inklusive avgifter
 17. Avskjutningsuppgifter
 18. Viltvårdsgruppen
 19. Rapport om eventuella älgskador
 20. Övriga ärenden


Tväråmark-Åbyns jaktlag kallar till möte omedelbart efter årsmötet

Dagordning: Bland annat beslutar vi vilka dagar vi jagar under september.

Välkomna / Styrelsen